Junior PHP developer

Web Development

Evistep LLC

Ազատության 24/15

Աշխատանքի նկարագրություն

We are looking for a Junior PHP developer with 'can do' attitude to join our team and grow with us.

Job responsibilities

-Develop, record and maintain cutting edge web-based PHP applications on portal plus premium service platforms,

-Ensure HTML, CSS, and shared JavaScript is valid and consistent across applications,

-Prepare and maintain all applications utilizing standard development tools,

-Contribute in all phases of the development lifecycle.

Required qualifications

-Good knowledge of OOP and PHP,

-Knowledge/experience with Laravel framework,

-Knowledge of MySQL,

-Understanding of GIT will be preferable.

Պահանջվող գիտելիքներ

Մասնագիտական հմտություններ և կարողություններ

  • PHP/Laravel,
  • OOP,
  • MySQL,
  • HTML, CSS.

Նմանատիպ աշխատանքներ