IT-Legend'z / PHP (10-16տ)

IT-Legend'z

 • Մյասնիկյան 1/6

Դասընթացի մանրամասները

Նկարագրություն

Ինչ կսովորենք դասի ընթացքում

 

- PHP -

 • Ինչպե՞ս գրել PHP կոդ, փոփոխականներ, հաստատուններ, տվյալների տիպեր։
 • Ցիկլեր, Զանգվածներ, Ֆունկցիաներ, Փոփոխականների տեսանելիության տիրույթ, Ռեկուրսիա:
 • Սուպերգլոբալ փոփոխականներ:Քուքիներ, սեսսիաներ:
 • Include, require ֆունկցիաներ:
 • Տվյալների բազաներ: Գործիքներ, որոնք աշխատում են MySql տվյալների բազայի հետ:

 

- MySql -

 • Select
 • Update
 • Insert
 • Where In
 • Group By
 • Join, Left Join, Right Join